.

Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК  ____________О.В.Швець

02.09.2019р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЮ)

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ТУДОРКОВИЦЬКОГО НВК «ЗШ І-ІІ СТ.-ДИТЯЧИЙ САДОК»

Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність загальних зборів (конференції) трудового колективуТудорковицького НВК «ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок».

1. Загальні положення.

1.1. Вищим колегіальним органом Тудорковицького НВК є загальні збори (конференція) трудового колективу.

1.2. Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше, ніж один раз на рік.

1.3. Голова зборів є директор  закладу освіти.

1.4. Обов’язки заступника голови покладаються на заступника директора з навчальної роботи.

1.5. Протокольні обов’язки виконує секретар обраний на зборах (конференції).

1.6. Участь у загальних зборах трудового колективу (конференції) можуть брати: директор навчального закладу, заступник директора, педагоги, вихователі, , педагогічні працівники, обслуговуючий персонал навчального закладу, батьки.

1.7. Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правомірними, якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості працівників навчального закладу.

1.8. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх.

2. Функції загальних зборів трудового колективу (конференції ):

2.1. Щорічно заслуховують звіт директора  закладу освіти та оцінюють його діяльність;

2.2. Заслуховують звіти інших посадових осіб щодо виконання спланованих заходів, організації навчально-виховного процесу, забезпечення педагогічними кадрами, навчальними планами та програмами, готовності до атестації , проведення літнього ремонту тощо;

2.3. Розглядають та схвалюють проект колективного договору;

2.4. Затверджують Правила внутрішнього розпорядку закладу;

2.5. Затверджують Положення про органи учнівського самоврядування;

2.6. Затверджують Положення про педагогічну раду  закладу освіти;

2.7. Розглядають інші питання діяльності  закладу освіти.

2.8. Розгляд питань порядку денного зборів (конференції) фіксується протоколом, який підписується головою зборів та секретарем